Fem recerca per la salut de les persones

Carta i Codi dels Investigadors

euraxess charter code

 

Al març de 2005, la Comissió Europea va adoptar la Carta Europea per als Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors, i va recomanar-ne la implementació als estats membres. Aquests documents estan destinats als investigadors i a les institucions que els contracten, i són elements clau en la política de la Unió Europea per fer que la recerca esdevingui una carrera atractiva.

La Carta Europea per als Investigadors posa l’atenció en els rols, les responsabilitats i els drets dels investigadors i de qui els contracta. L’objectiu de la Carta és assegurar que la relació entre les dues parts contribueix de manera positiva al procés de crear, transferir i compartir coneixement i al desenvolupament professional dels investigadors.

El Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors vol millorar la contractació i assegurar que els processos de selecció siguin justos i transparents. Proposa diversos mitjans per a avaluar els mèrits dels investigadors:  el nombre de publicacions,  la docència, la supervisió de persones, el treball en equip, la transferència de coneixement, la gestió i l’impacte científic.

The European Charter and Code for Researchers dow